Wat doen wij?


Missie:
Stichting Weeskinderen Kon Tum Vietnam (‘SWKV’) heeft ten doel het bieden van hulp aan wezen en verlaten kinderen in de weeshuizen Vinh Son in de regioKon Tum, Vietnam. Dit doel tracht SWKV te verwezenlijken door het verwerven van middelen bij derden door middel van sponsorbijdragen, donaties, schenkingen e.d. De verkregen middelen worden ten behoeve gesteld van de scholing van de kinderen in de weeshuizen. Hiermee verbeteren de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van hen zodat zij op termijn zelfstandig kunnen deelnemen aan de Vietnamese samenleving.

SWKV bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en onbezoldigde bestuursleden. Onkosten worden tot een minimum beperkt of gedekt door specifieke donaties zodat van de verworven middelen zo goed als 100% aan de weeskinderen kan worden besteed. Wij verwachten van de weeshuizen dat de middelen voor de door ons opgegeven doelen worden aangewend en dat daar op een transparante manier aan ons en dus ook aan onze donateurs verantwoording over wordt afgelegd.

Het verleden:
In 2012 werd besloten om ons goeddeels te richten op het onderwijs van de kinderen in de weeshuizen dit omdat een aantal andere organisaties actief in Kon Tum zich meer gingen richten op het verschaffen van voedsel, medicijnen en onderdak.

De toekomst:
De basisvoorzieningen voor de kinderen in de weeshuizen zijn in de afgelopen jaren steeds beter geregeld. Daaronder valt ook het onderwijs aan de kinderen. Wij willen het (basis)onderwijs blijvend ondersteunen maar hebben ook geconstateerd dat de (oudere) kinderen ondanks de scholing nog te weinig mogelijkheden hebben om zich te ontworstelen aan de weeshuizen en een zelfstandig, economisch, bestaan op te bouwen. Dit heeft ons ertoe gebracht om ons ook te gaan richten op beroepsonderwijs (al of niet zelf geïnitieerd op projectbasis) en om de weeskinderen daarna de mogelijkheid te geven het geleerde ook in praktijk te brengen door het creëren van gunstige randvoorwaarden voor het opstarten van een zelfstandig beroep en/of bedrijf.

Deel deze pagina met anderen


Beleidsplan 2017 – 2018

In dit beleidsplan wordt toegelicht op welke wijze het bestuur van de Stichting Weeskinderen Kontum – Vietnam inhoud wil gaan geven aan het realiseren van de doelstelling van de Stichting.

1. Doelstelling.
De Stichting Weeskinderen Kontum – Vietnam heeft als doelstelling:
Het bieden van hulp aan hulpbehoevende kinderen, in het bijzonder (wees)kinderen in Vietnam, die verblijven in de weeshuizen Vinh Son in de Provincie Kon Tum.

Met deze doelstelling streeft de Stichting een algemeen maatschappelijk nut na. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Organisatie.
De Stichting wordt bestuurd door een bestuur dat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen bestaat. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • B.M. Jansen-van der Linden, voorzitter/penningmeester
 • E.K. van Welie, secretaris
 • J.B.A.H. Willems, lid algemene zaken

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

3. Financiën.

Het uitgangspunt van de Stichting is het verwerven van middelen bij derden door middel van sponsorbijdragen, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, andere verkrijgingen en baten. De verkregen middelen worden ter beschikking gesteld ten behoeve van de scholing van de kinderen in de weeshuizen. Uitgangspunt hierbij is de fondsen ter beschikking te stellen in de maand augustus van elk jaar bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Vanaf 2017 zullen ook al mogelijk gelden worden geworven en beschikbaar worden gesteld voor projecten welke de kinderen de mogelijkheid geven een beroepsopleiding te volgen en /of vervolgens een zelfstandig bestaan op te bouwen. Hierbij dient gedacht te worden aan projecten waarbij het door de kinderen geleerde (tijdens een beroepsopleiding) ook daadwerkelijk in praktijk gebracht kan gaan worden om zo een zelfstandig inkomen te genereren. Onkosten worden bestreden uit enkele fondsen die speciaal voor dit doel ter beschikking worden gesteld.

Jaarlijks wordt door de penningmeester, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, de jaarrekening opgesteld.

Mocht de Stichting worden ontbonden dan wordt het vermogen besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.

4. De activiteiten van de Stichting.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het verwerven van middelen ten behoeve van haar doelstelling. Om deze doelstelling te realiseren worden in 2017-2018 de volgende activiteiten voortgezet:

Het samenwerken met natuurlijke – en rechtspersonen die zich bezighouden met hulpverlening aan weeskinderen in de weeshuizen in de Provincie Kon Tum, Vietnam.
Streven in 2017/2018 is, een bedrag van € 15.000,00 ter beschikking te stellen voor de scholing van de kinderen en dit bedrag jaarlijks proberen te laten stijgen. Daarnaast zal er gestreefd worden om een bedrag van €15.000 te werven voor projecten waar een beroepsopleiding van een aantal weeskinderen centraal staat. In een later stadium zal getracht worden een bedrag van €15.000 te werven om projecten mogelijk te maken waarbij een aantal kinderen een zelfstandig economisch bestaan kan opbouwen.

Om dit te realiseren worden de volgende acties ondernomen:

 • Het benaderen van kandidaat sponsors (al dan niet specifiek voor bepaalde projecten);
 • het werven van donateurs;
 • het starten en faciliteren van wervingsacties via het platform van PIF World;
 • het organiseren van een aantal evenementen;
 • vermelding op de lijst van de Kennisbank Filantropie v/h Nationale Goede Doelen.

De doelstelling van de Stichting is structuur aan te brengen in haar dienstverlening. Zij doet dit door aan te geven bij het ter beschikking stellen van de middelen aan welke doelen de middelen moeten worden besteed.

In 2017 en 2018 zullen middelen ter beschikking worden gesteld voor:

 • reguliere scholing voor de kinderen uit de weeshuizen;
 • beroepsopleidingen van een aantal geselecteerde weeskinderen;
 • medische behandelingen waar nodig of andere urgente projecten uit door speciale
  opgezette acties verkregen fondsen;
 • jaarlijkse Kerstviering.

Over de hoogte van de bijdragen wordt overleg gepleegd met de leiding van de weeshuizen en de organisaties waarmee de Stichting samenwerkt.

Getracht zal worden om de financiële onderbouwing van de besteding van de door de Stichting ter beschikking gestelde middelen door de (leiding van de) weeshuizen te verbeteren. Hiertoe wordt ook gezamenlijk opgetrokken met de andere hulpverlenende buitenlandse organisaties die in de regio actief zijn.

Gezien de voorlopig nog beperkte middelen van de Stichting ligt niet in de lijn der verwachting om direct over te gaan tot het aanvragen van het CBF keurmerk. Dit met verwijzing naar de kosten die hieraan verbonden zijn. Wel acht het bestuur het haar taak ervoor te zorgen dat de wervingskosten ruim beneden de CBF normen blijven.